AutoCAD 2019 – Porovnání výkresů

V dnešním příspěvku se budeme věnovat podrobněji nové funkci verze 2019 – Porovnání výkresů.

Nový nástroj pro porovnání výkresů v aplikaci AutoCAD 2019 vám umožní snadno rozpoznat grafické rozdíly mezi dvěma revizemi libovolného výkresu. Máme například tyto dvě verze půdorysu. Co je mezi nimi odlišné? Změna je málo viditelná, ale může být kritická.

Teprve s funkcí porovnání výkresu uvidíte tyto rozdíly:

Zelenou a červenou barvou jsou zvýrazněné rozdíly mezi první verzí výkresu (zelená) a druhou verzí (červená). Všechny nezměněné prvky jsou zobrazeny šedě. Po zobrazení tohoto důležitého rozdílu si nyní můžete nastavit polohy skříní přilehlých k tomuto schodišti tak, abyste dodrželi požadovanou vzdálenost.

Spuštění porovnání výkresů

Nástroj Porovnání je přístupný z nabídky aplikace AutoCADu. Přístupný je buď z hlavního menu aplikace, pokud ještě není aktivován žádný výkres, anebo pod položkou Kreslicí pomůcky v případě, že je již výkres otevřen.

     

K dispozici je také v pásu karet z nové karty Spolupracovat.

Pokud byl aktuální výkres uložen, použije se v dialogovém okně Porovnat soubory DWG označení DWG 1. Rozbalovací seznam umožňuje snadný přístup k aktuálním a posledně otevřeným výkresům. Nebo můžete pomocí tlačítek procházení […] vybrat výkres z navigačního dialogu souborů.

Zobrazení výsledku porovnání

Výsledek porovnání je zobrazen ve třetím výkresu. Budou zobrazeny tři kategorie objektů nebo jejich části – ty, které jsou umístěny pouze v prvním výkresu, ty, které jsou umístěny pouze ve druhém výkresu, a ty, které jsou na obou výkresech shodné. Výchozí název nového výkresu je “Porovnání_Výkres1 vs. Výkres2” (kde se jedná o složeniny z názvů obou srovnávaných výkresů), ale můžete jej změnit, pokud budete výsledek nového souboru ukládat.

Kontextová karta Porovnat obsahuje panely s nástroji, které vám umožní kontrolovat vzhled výsledků.

Tato karta obsahuje tři skupiny ovládacích prvků – Porovnání, Filtr porovnání a Sada změn.

Porovnání – chcete-li zobrazit nebo skrýt kteroukoli ze tří kategorií porovnávací grafiky, klepněte na ikonu žárovky před příslušnou kategorií.

Chcete-li změnit barvu některé z kategorií, klikněte na přilehlý nástroj změny barvy. To vám umožní vybrat libovolnou barvu pro danou kategorii.

Chcete-li změnit pořadí kategorií, která bude nakreslena v popředí, klepněte na příkaz “Pořadí kreslení“.

Po klepnutí na ikonu složky se výkres otevře (pokud je nalezen se stejným názvem v původní cestě složky) nebo bude nastaven jako aktuální výkres, pokud je již otevřený.

Klepnutím na tlačítko “Informace o výkresu” zobrazíte dialog, který obsahuje identifikaci obou porovnávaných výkresů. Z tohoto dialogu můžete přidat do výkresu s výsledky porovnání tabulku se stejnými informacemi nebo text zkopírovat do schránky pro použití v jiných dokumentech. Identifikace těchto výkresů (cesta ke složce, datum uložení a jméno uživatele, který výkres ukládá) zůstane zachovaná s výsledným výkresem.

Filtr porovnání – chcete-li do výsledku porovnání zahrnout texty nebo je vyloučit, klikněte na tlačítko Text. To zahrnuje veškerý text, jako například atributy bloku a texty kóty.

Chcete-li do výsledku porovnání  zahrnout nebo vyloučit šrafování, klepněte na tlačítko Šrafy. Obrysy šraf (pokud existují) budou stále zobrazovány a porovnávány.

Nastavení těchto dvou filtrů je uloženo s výkresem, ale výchozí nastavení je, že texy jsou zahrnuty a šrafy ne.

Sada změn – První tlačítko určuje, zda se automatické revizní obláčky zobrazí nebo ne. Dokonce i když jsou vypnuté, změna nastavení zůstává.

V dolní části řádku panelu je uvedeno číslo aktuální změnové sady a celkový počet změnových sad a to v závislosti na ostatních ovládacích prvcích. Pomocí tlačítek se šipkami doleva a doprava se můžete zoomováním pohybovat z jedné skupiny rozdílů na jinou. Upravením volby “Okraj“, můžete nastavit, jak se budou revizní obláčky kombinovat s jinými. To představuje další volný prostor (mezeru) kolem ohraničujícího rámečku jednotlivých obrysů rozdílu. Pokud se jednotlivé rozdíly včetně mezery překrývají, budou sloučeny do jedné změnové sady. Přetažením posuvníku doleva se změněné entity vzájemně oddělí, čímž se vytvoří více změnových sad. Přetažením posuvníku doprava se pospojují dohromady, což má za následek menší počet změnových sad.

Volbou tvaru revizního obláčku se řídí, zda sloučením změnových sad vede k jednomu většímu obdélníku nebo zda jednotlivé obdélníky každé změny jsou sloučeny do tvaru polygonálního.

    

Obdélníkový                                               Polygonový

Výchozím nastavením je obdélník, změna je ale uložena do výkresu výsledku porovnání.

Napsat komentář