AutoCAD 2021 – novinky

AutoCAD 2021 poskytuje na základě zpětné vazby od zákazníků, průzkumů a analytických dat sadu vylepšení. Řada funkcí modernizuje a zefektivňuje často používané funkce a to napříč mnoha uživatelskými disciplínami. Výkresový formát pro toto vydání je nadále AutoCAD 2018. Pokud nový AutoCAD ještě nemáte, pak si AutoCAD 2021 můžete již teď objednat na CAD eshopu.

Pokud máte aktivní pronájem, pak nový AutoCAD se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

 1. Podpora historie výkresu
 2. Vylepšení palety bloků
 3. Porovnání externích referencí
 4. Možnosti zjednodušeného oříznutí a prodloužení
 5. Vylepšení revizních obláčků
 6. Přerušení objektu v jediném bodě
 7. Volba příkazu Měřitgeom: rychlé měření
 8. Grafický výkon
 9. Vylepšení bezpečnosti
 10. Vylepšení pro AutoLISP

AutoCAD novinky 2021

 

1. Podpora historie výkresu

Zatímco záložní soubory BAK zachovávají jednu dříve uloženou verzi souboru výkresu, výkresové soubory, které jsou uloženy do cloudového úložiště OneDrive, Dropbox a Box, zachovávají předchozí verze souborů DWG, které ukládáte na jejich servery. Vybraný poskytovatel cloudového úložiště nastavuje počet uložených verzí a spravuje jejich data vypršení platnosti.

 • Když jste přihlášeni ke svému účtu Autodesk, zobrazí se upozornění při přístupu a změně uloženého výkresu.

 • Na paletě Historie výkresů můžete filtrovat verze uvedené podle časového období, podle uživatelského jména a podle zadaného minimálního časového přírůstku mezi verzemi.

 • Pomocí funkce Porovnání výkresů můžete porovnat aktuální verzi výkresu s některou z předchozích verzí v historii výkresu. Tato funkce je užitečná zejména tehdy, má-li několik lidí přístup k velkému souboru výkresu a potřebujete vidět, co se změnilo.

Ovládací prvek Porovnání otevírá funkci Porovnání výkresů a identifikuje geometrické nebo textové rozdíly mezi verzemi.

Přístup z pásu karet

Karta Pohled > panel Historie > Historie DWG.

Nové příkazy

 • DWGHISTORIE – otevírá paletu Historie výkresu, která zobrazuje historii verzí aktuálního výkresu, tak, jak je udržováno podporovaným poskytovatelem cloudového úložiště.
 • HISTORIEDWGZAVŘI – zavírá paletu Historie výkresu.

Nové a změněné systémové proměnné

 • DWGHISTORYSTATE – Udává, zda je paleta Historie výkresů otevřená nebo uzavřená.

 

2. Vylepšení palety bloků

Vylepšená paleta Bloky umožňuje přístup k blokům ve výkresu kdykoli a kdekoli. Použijte svůj Autodesk účet s Autodesk Drive nebo předního poskytovatele cloudových úložišť, abyste získali rychlý a kdykoli přístup ke svým nedávným blokům a výkresům knihoven bloků.

Karta Historie v paletě Bloky zobrazuje snímky nedávno vložených nebo vytvořených bloků v aktuálním výkresu. Můžete synchronizovat poslední bloky ve výkresu do umístění cloudového úložiště a přistupovat k nim z jakéhokoli zařízení – stolního počítače, webu nebo mobilního telefonu. Klikněte na Synchronizovat bloky, přihlaste se k účtu Autodesk a poté určete umístění cloudového úložiště pro zahájení synchronizace bloků.

Možnost Synchronizovat boky se v paletě Bloky nemusí zobrazit, pokud již v aktuálním výkresu jsou nové bloky nebo pokud jste se k přihlášení do účtu Autodesk nepoužili paletu Bloky.

V tomto případě můžete změnit umístění složky posledních bloků na kartě Soubory v dialogovém okně Možnosti a určit umístění úložiště cloudu pro synchronizaci bloků.

Při výběru složek pro knihovny bloků a poslední bloky se doporučuje použít složky umístěné u podporovaného zprostředkovatele cloudového úložiště (Box, Dropbox nebo Microsoft OneDrive). Ačkoliv můžete určit libovolné umístění složky, bloky budou přístupné pouze v různých zařízeních a ve webové aplikaci AutoCAD, pokud používáte cloudové úložiště

Karta Jiný výkres palety Bloky byla přejmenována na kartu Knihovny. Nyní můžete určit složku, soubor výkresu nebo libovolnou definici bloku uloženou ve výkresu, kterou chcete vložit jako blok do aktuálního výkresu. Karta Knihovny obsahuje rozevírací seznam, který pro rychlejší přístup zobrazuje 5 naposledy použitých knihoven bloků (složku nebo soubor výkresu).

Nové a změněné příkazy

 • -VLOŽIT – přidá možnosti příkazového řádku Rozložit a Opakovat pro vkládání bloků a výkresových souborů.
 • -VLOŽOBSAH – vloží výkres nebo blok do aktuálního výkresu. To je podobné příkazu -VLOŽIT.
 • BLOCKSPALETTE – zobrazí paletu Bloky, pomocí které je možné vkládat bloky a výkresy do aktuálního výkresu.

Nové systémové proměnné

 • BLOCKSRECENTFOLDER – nastavuje cestu, kde jsou uloženy nedávno vložené nebo vytvořené bloky.

Změněné systémové proměnné

 • BLOCKNAVIGATE – řídí složku, soubor a bloky, které se zobrazují na kartě Knihovna palety Bloky.

3. Porovnání externích referencí

Primární vylepšení funkce Porovnání spočívá v tom, že nyní můžete porovnat a zobrazit změny provedené v souboru výkresu, který je v aktuálním výkresu připojen jako externí reference (xref). Jakékoli změny v odkazovaném výkresu nebo srovnávaném výkresu jsou zvýrazněny pomocí revizních obláčků.

Pokud se odkazovaný výkres změnil, zobrazí se v pravém dolním rohu okna aplikace (panel stavového řádku) bublinová zpráva. Kliknutím na odkaz v bublinové zprávě znovu načtete upravený xref nebo porovnáte změny. Změny xref také můžete porovnat v paletě Externí reference.

Nové příkazy

 • XPOROVNEJ – porovná připojený xref s nejnovějším stavem odkazovaného výkresového souboru.
 • XPOROVNEJZAVŘI – zavře panel nástrojů Porovnání externí reference a ukončí porovnání.
 • XPOROVNEJDALŠÍ – Zoom na další sadu změn výsledku porovnání xref.
 • XPOROVNEJPŘEDCHOZÍ – Zoom na předchozí sadu změn výsledku porovnání xref.

Nové systémové proměnné

 • COMPARESHOWCONTEXT – řídí viditelnost objektů, které nejsou použity v porovnání xref.
 • XCOMPAREBAKPATH – určuje cestu, kam je uložen záložní soubor xref.
 • XCOMPAREBAKSIZE – nastavuje velikost složky, ve které je uložen záložní soubor xref.
 • XCOMPARECOLORMODE – přepíná vizuální efekt objektů v hostitelském výkresu během porovnání xref.
 • XCOMPAREENABLE – umožňuje porovnání mezi xref a odkazovaným výkresovým souborem.

4. Možnosti zjednodušeného oříznutí a prodloužení

Namísto toho, aby bylo nutné nejprve vybrat hranice pro příkazy Ořež a Prodluž, vybere výchozí rychlý režim ve výchozím nastavení všechny potenciální hranice. Mezi další efekty patří:

 • Po spuštění příkazů OŘEŽ nebo PRODLUŽ jednoduše vyberte objekty, které chcete oříznout nebo prodloužit.
 • Výchozí možnosti pro výběr segmentů, které mají být oříznuty nebo prodlouženy, jsou individuální výběr, výběr od ruky a výběr dvoubodového výběru napříč.
 • Výběr od ruky zahájíte přidržením levého tlačítka myši a přetažením kurzoru přes jeden nebo více objektů.
 • Začněte výběrem napříč kliknutím dvou bodů, které definují přetnutí segmentů objektu.
 • Vybrané objekty, které nelze oříznout, se místo toho odstraní.

Například na obrázku níže není patrné, zda dvě čáry stěn pokračující vzhůru a dvě čáry ve dveřích jsou buď jednotlivé segmenty čar a je třeba je jen vymazat, nebo část delších čar, které je třeba oříznout. Ořezávání s rychlým režimem pomocí výběru od ruky pro čáry stěn a dvou bodů napříč pro dveře, ořízne nebo vymaže objekty podle potřeby.

Rovněž prodloužení objektů je také rychlejší a pohodlnější. V následujícím příkladu se po odstranění dveří prodlouží chybějící čáry stěny.

Při použití funkce Ořež s hranicemi, které obsahují šrafy, používají operace oříznutí a Shift + oříznutí v rychlém režimu pouze hranice šraf, nikoli samotnou geometrii šrafy. Například v této operaci oříznutí objektu, který prochází objektem šraf, se zvýrazní část, která má být oříznuta, a výběrem objektu jej ořízne, jak je znázorněno. Vnitřní geometrie šrafy je vyloučena z operace oříznutí.

Toto chování je řízeno systémovou proměnnou TRIMEDGES.

Poznámka:

Pravděpodobně se vám Rychlý režim bude líbit, ale pokud chcete obnovit předchozí způsoby ořezávání a prodlužování, použijte systémovou proměnnou TRIMEXTENDMODE.

Změněné příkazy

 • PRODLUŽ – prodlužuje objekty tak, aby se prodloužily k okrajům jiných objektů.
 • OŘEŽ – ořízne objekty podle hran jiných objektů.

Nové a změněné systémové proměnné

 • TRIMEDGES – určuje, zda je ořezávání a prodlužování u šraf v rychlém režimu omezeno na okraje šraf nebo zahrnuje i objekty v šrafovacích vzorech.
 • TRIMEXTENDMODE – určuje, zda příkazy OŘEŽ a PRODLUŽ používají zjednodušené vstupy nebo bude zachován dřívější způsob funkčnosti obou příkazů.

5. Vylepšení revizních obláčků

Revizní obláčky nyní obsahují jednu hodnotu pro jejich přibližnou délku tětivy oblouku, tj. vzdálenost mezi koncovými body každého segmentu oblouku.

Při prvním vytvoření revizního obláčku ve výkresu se velikost oblouků stanoví na základě procenta úhlopříčky délky aktuálního pohledu. Tím je zajištěno, že se revizní obláček začne kreslit v rozumné velikosti.

Délka tětivy oblouku vybraného objektu revizního obláčku můžete změnit buď v paletě Vlastnosti, z jeho místní nabídky, nebo pomocí nového příkazu VLASTREVOBLÁČKU. Příkaz VLASTREVOBLÁČKU také aktualizuje další vlastnosti, jako je barva a vrstva revizního obláčku.

Když je vybrán objekt revizního obláčku, paleta Vlastnosti nyní zobrazí jako typ objektu Revizní obláček namísto křivky. Revizní obláček jsou v podstatě křivky, ale mají další vlastnosti oblouku a možnost přepínat mezi styly úchopů (systémová proměnná REVCLOUDGRIPS).

Nové příkazy

 • VLASTREVOBLÁČKU – řídí přibližnou délku tětivy pro oblouky ve vybraném revizním obláčku.

Změněné příkazy

 • REVOBLÁČEK – vytváří nebo upravuje revizní obláček.

Nové systémové proměnné

 • REVCLOUDARCVARIANCE – určuje, zda se oblouky v revizním obláčku vytvářejí s proměnnou nebo obecně jednotnou délkou tětiv.

6. Přerušení objektu v jediném bodě

Pomocí nového příkazu PŘERUŠVBODĚ lze nyní nástroj Přeruš v jednom bodě na pásu karet zopakovat stisknutím klávesy Enter. Tento příkaz přímo rozděluje čáru, oblouk nebo otevřenou křivku na dva objekty v určitém bodě.

Nový příkaz

 • PŘERUŠVBODĚ – rozdělí v určeném bodě vybraný objekt na dva objekty.

7. Volba příkazu Měřitgeom: rychlé měření

Volba Rychlé příkazu MĚŘITGEOM nyní podporuje z uzavřených oblastí 2D výkresu vytažení ploch a obvodů.

Kliknutím v uzavřené oblasti se tato zvýrazní zeleně a v příkazovém řádku se zobrazí vypočtené hodnoty. Pokud pomocí kláves Shift + klik vyberete několik oblastí, vypočte se kumulativní plocha a obvody. Zahrnuty jsou také obvody uzavřených ostrůvků, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Shift+klik také vyjímá vybrané plochy. K vyčištění vybrané plochy jednoduše přesuňte kurzor myši o malou vzdálenost vedle.

Přístup z pásu karet

Karta Výchozí > panel Pomůcky > Odměřit/Rychle.

Změněné příkazy

 • MĚŘITGEOM – přidaná volba Rychlé pro reálné měření kót, vzdáleností, úhlů a ploch.

8. Grafický výkon

Při posouvání a zoomování v reálném čase ve 2D produkty založené na AutoCADu automaticky provádějí operace regenerace podle potřeby. Normálně je tato operace patrná pouze u velmi velkých výkresů. V těchto případech můžete chtít zabránit operacím posouvání nebo zoomování, které by jinak regenerovaly výkres vypnutím systémové proměnné RTREGENAUTO.

Při práci s 3D modely generuje navigace za určitých okolností vyšší nebo nižší věrnost grafických zobrazení 3D geometrie. Odezva programu při použití 3D orbity, posunu a zoomu se výrazně zlepšila využitím více jádrových procesorů. Toto zlepšení je nejvíce patrné u složitých 3D modelů využívajících vizuální styly, které vykreslují zakřivené povrchy.

Nové systémové proměnné

 • RTREGENAUTO – řídí automatickou regeneraci posouvání a zoomování v reálném čase.

9. Vylepšení bezpečnosti

Tým AutoCAD Security pomocí interních testů i hodnocení a auditů třetích stran pokračuje v posilování produktů založených na AutoCADu proti nově se objevujícím kybernetickým hrozbám a udržuje soulad s aktuálními standardy a osvědčenými postupy.

10. Vylepšení pro AutoLISP

V AutoCAD 2021 byla provedena vylepšení u jazyků AutoLISP a DCL. Mezi tato vylepšení patří:

 • vývoj napříč platformami pomocí kódu Microsoft Visual Studio (VS)
 • DCL je nyní podporován v Mac OS, což umožní aplikacím AutoLISPu v systému Windows i Mac OS získat vstupy prostřednictvím dialogového okna
 • podpora Unicode

 

Nové příkazy

 • LISPAPL – zkompiluje jeden nebo více zdrojových souborů jazyka AutoLISP (LSP) do souboru aplikace (VLX), který je možné distribuovat uživatelům a chránit tak váš kód

Změněné příkazy

 • VLISP – zobrazí vývojové prostředí AutoLISPu.

Nové systémové proměnné

 • LISPSYS – řídí výchozí vývojové prostředí AutoLISPu spuštěné příkazem VLISP.

Rozšíření AutoLISPu pro Microsoft Visual Studio (VS) kód

Bylo vydáno nové rozšíření AutoLISP pro použití s VS kódem, který umožňuje upravovat a ladit soubory AutoLISP (LSP) pomocí AutoCADu.

Pomocí rozšíření AutoLISP můžete:

 • vytvářet a upravovat soubory LSP pomocí funkcí, jako jsou automatické doplňování a fragmenty kódů
 • naformátovat všechny nebo vybrané příkazy kódu v souboru LSP
 • při ladění souboru LSP přidávat body sledování a zarážky
 • spustit příkazy AutoLISP a příkazy AutoCAD v ladící konzole

Podpora DCL AutoLISPu pro Mac OS

Dialogová okna pro použití s programy AutoLISP lze nyní psát pomocí dialogového ovládacího jazyka (DCL). Většina souborů DCL vytvořených pro použití na platformě Windows by měla fungovat také i v systému Mac OS s výjimkou některých atributů dlaždic.

Podpora Unicode v AutoLISPu

Před aplikací AutoCAD 2021 AutoLISP plně nepodporoval znaky Unicode. Mnoho funkcí souvisejících s prací s řetězci podporovalo pouze vícebitovou znakovou sadu (MBCS), která způsobovala problémy s funkcemi, které se spoléhaly na poznání délky znaku nebo které vrátily délku několika znaků v řetězci.

Jiří Drahotuský
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.