Dnešním dnem přichází nová verze AutoCADu 2024. Podívejme se  v tomto článku ve zkratce na její některé novinky. Pokud nový AutoCAD ještě nemáte, pak si AutoCAD 2024 můžete již teď objednat na CAD eshopu.

1. Přehled aktivit
2. Inteligentní bloky
3. Pomocník pro připomínky
4. Aktualizace stopy
5. Vylepšení pro Autodesk Docs
6. Aktualizace karty Začít
7. Aktualizace sekce Poslední výkresy
8. Aktualizace Autodesk Docs
9. Menu u karet Soubory
10. Menu u karet Rozvržení
11. Další vylepšení…

1. Přehled aktivit

Funkce Přehled aktivit poskytuje přehled minulých akcí, které jste vy nebo jiní v souvislosti s vašimi výkresy provedli. Přehled aktivit sleduje události vždy, když je výkresový soubor otevřen a pracuje se s ním v programu AutoCAD. Může také sledovat některé události mimo program AutoCAD, jako například přejmenování nebo kopírování výkresu v průzkumníku Windows. Při otevření výkresu jsou minulé akce provedené ve výkresu načteny z databáze Přehled aktivit a chronologicky zobrazeny v paletě Přehled aktivit. Zároveň jsou události zapisovány do databáze při práci na výkrese, což udržuje obsah palety aktuální.

Změny jsou zapisovány do umístění událostí Přehled aktivit, které je určeno v záložce Soubory v dialogovém okně Možnosti. Výchozí umístění pro události Přehled aktivit je:

C:\Users{uživatelské jméno}\AppData\Local\Autodesk\ActivityInsights\Common.

Pokud změníte toto umístění na sdílené umístění, můžete sledovat zaznamenané aktivity ve výkresech na jednom místě bez ohledu na to, kdo na nich pracuje.

Přehled aktivit

Díky těmto informacím může AutoCAD objevit smysluplné poznatky o vašich pracovních postupech.

Nové příkazy

ZAVŘIPŘEHLEDAKTIVIT – Uzavírá paletu Přehled aktivit.
OTEVŘIPŘEHLEDAKTIVIT – Otevírá paletu Přehled aktivit.

Nové systémové proměnné

ACTIVITYINSIGHTSPATH – Určuje cestu, kam se zapisují (nebo do nich kopírují) soubory protokolu událostí Přehled aktivit.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE – Označuje, zda je paleta Přehled aktivit otevřená nebo zavřená.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING – Zapíná/vypíná protokolování „Zobrazených“ událostí.

2. Inteligentní bloky

2.1. Automatické umístění

Nová funkce inteligentních bloků může nabízet návrhy umístění na základě toho, kam jste daný blok ve výkresu dříve umístili. Nová funkce automatického umisťování bloků je nyní povolena pro bloky vkládané pomocí palety Bloky, což vám pomůže snáze umisťovat bloky a šetří váš čas. Modul umísťování bloků se naučí, jak jsou existující instance bloků umístěny ve vašem výkresu, aby odvodil další umístění stejného bloku. Když vložíte blok z palety Bloky do výkresu pomocí kliknutí (ne vlečením), modul nabídne návrhy umístění blízko podobné geometrii, kam jste daný blok dříve umístili. Pokud jste například již umístili blok židle blízko rohu stěny, při vkládání další instance stejného bloku židle AutoCAD automaticky umístí židli, když ji přesunete blízko k podobnému rohu. Při pohybu bloku se stěny zvýrazní a poloha, natočení a měřítko bloku židle se upraví tak, aby odpovídaly instanci druhého bloku. Kliknutím přijmete návrh, stisknutím klávesy Tab přepnete na jiné návrhy nebo přesunete kurzor pryč, chcete-li aktuální návrh ignorovat. Pokud chcete dočasně skrýt nebo zobrazit návrhy při vkládání bloku, stiskněte Shift+W.

Automatické umísťování bloků

Nové systémové proměnné

AUTOPLACEMENT – Řídí, zda se při vkládání bloku zobrazují návrhy umístění.
PLACEMENTSWITCH – Označuje, zda se při vkládání bloku ve výchozím nastavení zobrazují návrhy umístění.

2.2. Nahrazování

Nahraďte zadané reference bloků výběrem z palety navrhovaných podobných bloků. Když vyberete odkazy na bloky, které chcete nahradit, produkt vám navrhne podobné bloky, ze kterých si můžete vybrat.

Nahrazování bloků

Když jsou odkazy na blok nahrazeny, měřítko, rotace a hodnoty atributů jsou zachovány z původního bloku.

Nové příkazy

NAHRAĎBLOK – Nahradí zadané odkazy na blok blokem, který vyberete ze seznamu navrhovaných bloků.
-NAHRAĎBLOK – Na příkazovém řádku nahradí zadané odkazy na blok blokem, který vyberete ze seznamu navrhovaných bloků.
MOŽNOSTIDATBLOKŮ – Zobrazí dialogové okno souhlasu se sběrem dat.

Souhlas se sběrem dat

Nové systémové proměnné

BLOCKSDATACOLLECTION – Řídí, zda jsou data obsahu použitá během nahrazování bloku odesílána do služby sběru dat.

3. Pomocník pro připomínky

Předchozí verze AutoCADu zahrnovala Import připomínek a Pomocníka pro připomínky, které k identifikaci připomínek využívají strojové učení a poskytují způsob, jak zobrazit a vložit revize výkresu s menším ručním úsilím. Tato verze obsahuje vylepšení Pomocníka pro připomínky, která usnadňují vnesení označení přímo do výkresu.

Poznámka: Chcete-li použít funkci Pomocníka pro připomínky, ujistěte se, že je zapnutá funkce STOPAVPOZADÍ a funkce Pomocník pro připomínky. Na panelu STOPAVPOZADÍ můžete přepínat Stopa (přední) a Stopa (zadní) a nástrojem Nastavení stopy měnit kvalitu připomínek. Když je funkce STOPAVPOZADÍ zapnutá, můžete funkci Pomocník pro připomínky zapnout nebo vypnout.

Nové možnosti Stopy

3.1. Aktualizace existujícího textu

Po kliknutí na textovou připomínku uvidíte v dialogovém okně Pomocník pro připomínky novou možnost Aktualizovat existující text vedle Vložit jako víceřádkový text a Vložit jako multiodkaz, které byly dostupné v minulém vydání. Pomocí Aktualizovat existující text můžete nahradit nebo upravit stávající text ve výkresu textem z importovaných připomínek.

Aktualizace textů

Aktualizace existujícího textu:

 1. Klepněte na zvýrazněný okraj textové připomínky. Otevře se dialogové okno Pomocník pro připomínky.
 2. Vyberte Aktualizovat existující text.
 3. Vyberte existující text ve výkresu, který chcete nahradit.
 4. Vyberte jednu z následujících možností:

Připojit: Přidá text, který byl vybrán z připomínky, na konec textového pole a zachová stávající text.

Nahradit: Přidá text, který byl vybrán z připomínky, a odstraní stávající text.

Vybrat přeškrtnutí: Vyberte přeškrtnuté připomínky (text, který byl přeškrtnutý přeškrtnutím) a text, který byl vybrán z přeškrtnutí, nahradí text kresby a přeškrtnutí vybledne.

3.2. Přeškrtnutý text

Pomocník pro připomínky rozpozná text, který byl přeškrtnut, a umožní vám text vymazat nebo nahradit textem z připomínky.

Chcete-li nahradit stávající text:

 1. Klikněte na přeškrtnutí. Otevře se dialogové okno Pomocník pro připomínky.
 2. Klepněte na Nahradit existující text.
 3. Klepněte na text ve výkresu, který chcete nahradit.
 4. Klepněte na text v připomínce, kterým chcete nahradit stávající text.

Chcete-li vymazat existující text:

 1. Klikněte na přeškrtnutí. Otevře se dialogové okno Pomocník pro připomínky.
 2. Klepněte na Vymazat existující text.
 3. Vyberte text ve výkresu, který chcete vymazat.

3.3. Připomínky s přidruženými textovými komentáři ve formátu PDF

Textové komentáře přidané do PDF budou pomocí aplikace Adobe zobrazeny a lze je vložit do výkresu jako Modkaz nebo Mtext nebo použít k aktualizaci existujícího textu.

Poznámky fungují i v PDF

3.4. Útlum připomínek

Útlum připomínek použijte k ovládání průhlednosti jednotlivých připomínek. Útlum připomínek je užitečný pro skrytí všech připomínek, které jste již vložili, nebo pokud existují připomínky, které chcete ignorovat. Otevřete příkaz UTLUMPŘIPOMÍNKY z panelu nástrojů Stopa nebo z dialogového okna Pomocník pro připomínky. Průhlednost utlumených připomínek můžete ovládat v nástroji Nastavení stopy na panelu nástrojů Stopa nebo pomocí systémové proměnné TRACEMARKUPFADECTRL.

Chcete-li zrušit útlum připomínek, které byly dříve utlumené, použijte jednu z následujících metod:

 • Vyberte připomínky a klepněte na Útlum připomínek v dialogovém okně Pomocník pro připomínky.
 • Vyberte UTLUMPŘIPOMÍNKY z panelu nástrojů Stopa, na příkazovém řádku zadejte volbu „R“ a vyberte hranici ztlumené připomínky.

3.5. Výběr připomínek v rámci oblasti

Když použijete jakýkoli příkaz, který vyzve k „Vybrat objekty“, můžete v Pomocníku pro připomínky kliknout na modře zvýrazněný obrys oblasti a vybrat všechny objekty AutoCADu v něm. Když klepnete na zvýrazněný rámeček, všechny objekty zcela uvnitř rámečku se přidají do výběrové sady.

Poznámka: Nastavte MARKUPSELECTIONMODE na 0 pro vypnutí, 1 pro povolení výběru pomocí rámečků pro pomoc při označování hranic jako kritéria nebo 2 pro povolení výběru pomocí libovolného rámečku pro pomoc při označování jako kritéria.

3.6. Text instrukce na připomínce

Pomocník pro připomínky detekuje určité pokyny v textu připomínek, které jsou propojeny s příkazy, jako je „POSUN“, „KOPIE“ nebo „VYMAŽ“. Když Pomocník pro připomínky identifikuje instrukci, můžete na ni kliknout a spustit přidružený příkaz.

Doplňkové příkazy pro připomínky

Nové příkazy

UTLUMPŘIPOMÍNKY – Utlumí jednotlivé připomínky, takže jsou na stopě méně viditelné.

Nové systémové proměnné

MARKUPSELECTIONMODE – Umožňuje výběr pomocí pomocných obrysových obdélníků připomínek jako kritérií.
COMMENTHIGHLIGHT – Řídí zobrazení značky indikátoru u textových poznámek PDF.
TRACEMARKUPFADECTL – Řídí průhlednost utlumených připomínek. Čím nižší číslo, tím viditelnější je připomínka.
TRACEVPSUPPORT – Řídí, zda lze v aktuálně aktivním výřezu modelového prostoru provádět akce pomocných rámečků připomínek.

4. Aktualizace stopy

Prostředí stopy se stále zlepšuje a nyní obsahuje nový příkaz KOPÍRUJZESTOPY a na panelu nástrojů nové ovládací prvky nastavení.

Aktualizace nástroje Stopa

4.1. Nový nástroj Nastavení stopy

Nový příkaz KOPÍRUJZESTOPY umožňuje kopírovat objekty stopy do výkresu. Chcete-li zkopírovat objekty ze stopy:

– Když je nástroj Stopy otevřený, se zapnutým STOPAVPOZADÍ spusťte příkaz KOPÍRUJZESTOPY.
– Vyberte objekty ve Stopě a stiskněte Enter. Objekty budou přidány do výkresu.

V rozevírací nabídce Nastavení stopy na panelu nástrojů Stopa jsou k dispozici nová nastavení.

Nová nastavení Stopy

Efekt překrytí: Upravení průhlednosti překrytí pauzovacího papíru.

Geometrie ve stopě: Upravuje průhlednost geometrie stopy na pozadí. Když je STOPAVPOPŘEDÍ zapnutá, je ovlivněna geometrie ve výkresu. Když je funkce STOPAVPOZADÍ zapnutá, je ovlivněna geometrie ve stopě.

Pozadí výkresu: Upravuje průhlednost importovaných připomínek, které jsou položené přes výkres.

Utlumená připomínka: Upravuje průhlednost připomínek, které byly označeny jako utlumené.

Poznámka: Nastavení Pozadí výkresu a Útlum připomínek jsou k dispozici pouze u stop, které použily Import připomínek k překrytí souboru připomínek na výkresu.

Nové příkazy

KOPÍRUJZESTOPY – Zkopíruje objekty ze stopy do výkresu.

5. Vylepšení pro Autodesk Docs

V Autodesk Docs byla provedena následující vylepšení:

 • Vylepšená podpora a výkon při prohlížení velkých souborů v Autodesk Docs.
 • Vylepšený Desktop Connector vedoucí k lepšímu výkonu zobrazení výkresu na kartě Začít a otevření výkresu z Autodesk Docs.
 • Vylepšená navigace na kartě Začít pro výkresy uložené v Autodesk Docs.

Vzhled stránky pro Autodesk Docs operace

Při přístupu k souborům z Autodesk Docs se ujistěte, že používáte nejnovější Autodesk Desktop Connector.

6. Aktualizace karty Začít

Karta Začít je v této verzi nadále vylepšována, včetně nových možností řazení a vyhledávání posledních výkresů.

7. Aktualizace sekce Poslední výkresy

Seznam posledních výkresů nyní používá menší miniatury, aby bylo možné zobrazit více výkresů. Nyní můžete třídit a vyhledávat poslední výkresy v zobrazení mřížky nebo seznamu.

7.1. Třídit a hledat

 • Chcete-li seřadit zobrazení do mřížky, vyberte možnost z rozevíracího seznamu Řadit podle. Chcete-li obrátit pořadí řazení, klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu.

Nové možnosti stránky Poslední

Třídění dle...

 • Chcete-li třídit v zobrazení seznamu, umístěte ukazatel myši na hlavičku sloupce, aby se zobrazila šipka řazení. Klepněte na šipku v oblasti hlavičky sloupce, podle kterého chcete seřadit. Chcete-li řazení obrátit, klikněte znovu na šipku.

Pořadí záznamů

Poznámka: Připnuté výkresy se vždy zobrazují v horní části seřazeného seznamu.

 • V obou zobrazeních zadejte do vyhledávacího pole libovolnou část názvu souboru nebo cestu. Seznam výkresů je filtrován v reálném čase.

7.2. Přizpůsobení zobrazení seznamu

 • V zobrazení seznamu můžete upravit záhlaví sloupců kliknutím na nastavení. Název a Připnuto jsou trvalé sloupce.

Přizpůsobení řazení

 • Přetažením řádků můžete změnit pořadí sloupců.

Změna pořadí sloupců

7.3. Mezi další změny na kartě Poslední patří následující:

 • Ikona špendlíku se nyní zobrazí v levém horním rohu, když umístíte ukazatel myši na miniaturu výkresu.

Připnutí výkresu

 • Ikona otevřené nabídky se zobrazí, když najedete myší na miniaturu výkresu. Klepnutím zobrazíte možnosti v nabídce.

Způsoby otevření DWG

8. Aktualizace Autodesk Docs

Aktualizace názvu

 • Karta Autodesk Docs byla přejmenována na Projekty Autodesk.
 • Po výběru Projekty Autodesk se zobrazí nový panel s výběrem centra a stromem cest projektu.

Nový vzhled stromu projektů

 • Nad seznamem výkresů projektu se zobrazí přehlednější navigace pro aktuální cestu projektu.

Přehlednější zobrazení cesty k projektům

9. Menu u karet Soubory

Pomocí nové nabídky u karet souborů můžete přepínat mezi výkresy, vytvářet nebo otevírat výkres, uložit všechny výkresy, zavřít všechny výkresy a další.

Nové menu u karet Soubory

Poznámka: Nabídka záložek souborů nahrazuje dřívější nabídku v případě přetečení počtu karet.

Umístěním ukazatele myši na název souboru zobrazíte miniatury jeho rozložení. Umístěním ukazatele myši na rozvržení dočasně zobrazíte rozvržení a zobrazíte ikony pro vykreslování a publikování.

Možnosti DWG v novém menu

10. Menu u karet Rozvržení

Pomocí nové nabídky u karet rozvržení můžete přepínat mezi rozvrženími, vytvářet rozvržení ze šablony, publikovat rozvržení a další.

Menu u karet Rozvržení

Kliknutím pravým tlačítkem na název rozvržení zobrazíte další možnosti.

Možnosti rozvržení v novém menu

Poznámka: Pomocí kláves Ctrl a Shift můžete vybrat z nabídky více názvů rozvržení.

11. Další vylepšení…

Systémová proměnná PDFSHX: Nastavením PDFSHX na 2 uložíte textové objekty, které používají písma SHX jako skrytý text, když je výkres exportován do PDF. Díky tomu lze text v PDF prohledávat a vybírat.

3D grafika: Níže je uveden seznam vylepšení, která byla provedena ve vizuálních stylech Stínovaný (Rychlý) a Stínovaný s hranami (Rychlý).

 • Podpora pro Map 3D a Civil 3D
 • Podpora velkého souřadnicového systému
 • Výběr (napříč, laso, mnohoúhelník)
 • Podpora papírového prostoru
 • Podpora mračen bodů
 • Tloušťky čar
 • Útlum Xrefů a zamčených hladin
 • Vylepšení obecné stability, vizuální věrnosti a výkonu

2D grafika: Níže je uveden seznam vylepšení, která byla provedena v 2D grafickém systému.

 • Výkon posouvání pohledu je vylepšen pro výkresy s rastrovými obrázky nebo překrytím
 • Zlepšení výkonu zobrazení pro Stopy, Import připomínek a Pomocník pro připomínky a ViewCube
 • Zlepšení výkonu při přepínání rozvržení
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.