Novinky AutoCAD 2017 – Konektivita

Již třetí část novinek z AutoCADu 2017. V této části si ukážeme novinky pro import PDF a dalších souborů, co nového najdeme v možnostech sdílení našich návrhů přes systém A360 a také jak se nový AutoCAD připravil na 3D tisk přes Autodesčí platformu Print Studio.

Import PDF souborů

Soubory PDF jsou běžným způsobem publikování a sdílení návrhových dat pro revize a poznámkování. AutoCAD aktuálně podporuje tvorbu PDF souborů jako výstup publikování výkresů z AutoCADu. PDF soubory mohou být z důvodu spolupráce na projektech znovu formou externí reference připojeny k výkresům. V AutoCADu 2017 můžete poprvé obsah PDF také importovat a to geometrii, TrueType texty a rastrové obrázky, a to buď z celého souboru nebo jeho vybrané podložené části.

Příkaz IMPORT

Nástroj Import je dostupný z Aplikačního menu a nebo karty Vložit. Umožňuje import geometrie z PDF stránky přímo do aktuálního výkresu jako entity AutoCADu.

AutoCAD Import PDF

AutoCAD Import PDF

V dialogovém panelu Importovat soubor můžete uvidět, že formát PDF byl přidán do seznamu podporovaných formátů.

AutoCAD Import PDF

Po vybrání souboru typu PDF, se zobrazí dialogový panel Import PDF, který umožňuje:

  • Zvolit si z PDF stránku pro import.
  • Určit měřítko, natočení a vkládací bod importované geometrie.
  • Řízení, jaký typ dat bude z PDF importován (geometrie, celobarevné výplně, text a rastrové obrázky).
  • Řídí způsob přiřazení hladin importovaným objektům.
  • Nastavit různé volby post-procesoru pro importovanou geometrii.

AutoCAD Import PDF

Rastrové obrázky jsou extrahovány jako soubory typu PNG a jsou připojené k výkresu jako běžné externí reference.
Volba “Převést celobarevné výplně na šrafy” spojí 2D desky s navazujícími hranami a převede je na entity typu plné šrafy. Tato volba může zvýšit čas potřebný pro zpracování převodu.
Volba “Použít vlastnosti tlouštěk čar“ přiřadí podle PDF extrahované geometrii tloušťku čar. Pokud je volba nezatržena, všechny importované geometrie bude mít přiřazenu výchozí tloušťku AutoCADu.
Volba “Odvodit typy čar z kolineárních čárkovaných čar” hledá v sesbíraných seznamech kolineárních entit čárové a bodové segmenty a nahrazuje je jedinou křivkou. Přitom je vytvořen nový typ čáry s názvem PDF_IMPORT, a na křivky je aplikovaný s měřítkem typu čáry, založeném na délce čárek. Toto nastavení sice snižuje počet nových entit, ale za cenu určité snížené věrnosti vytváří geometrii pro snazší úpravy. Pokud bude volba nezatržena, bude každý segment přerušované čáry importován jako samostatná entita.
Tlačítko Možnosti… v dolní části dialogového panelu otevírá dialogový panel Možnosti na kartě Soubory. Zde můžete zadat složku pro umísťování extrahovaných a později jako referencí připojených rastrových PNG obrázků. Cesta může být vzhledem k umístění importovaného PDF souboru absolutní nebo relativní.

AutoCAD Import PDF

Formát PDF nerozpoznává texty s fonty typu SHX. Při tisku výkresu do PDF, obsahujících shx fonty, se do PDF data ukládají jako geometrie (ne texty), proto při importu PDF z těchto textů vzniká zase geometrie. Texty s TrueType fonty jsou importovány jako textové entity.

Příkaz PDFIMPORT

Nový příkaz PDFIMPORT (–PDFIMPORT pro přístup přes příkazový řádek) nabízí alternativní způsoby importu PDF geometrie do aktuálního výkresu. Výchozí volbou po spuštění příkazu je výběr podloženého PDF souboru, nebo výběr dosud nepodloženého PDF souboru z disku.

Příkaz PDFIMPORT

Pokud zvolíte volbu Soubor, bude zobrazen stejný dialogový panel Import PDF jako po použití příkazu IMPORT. Pokud vyberete podloženou PDF referenci, můžete okolo objektů, které chcete importovat, zadat pravoúhelníkovou nebo polygonovou oblast nebo vybrat volbu Vše. V dalších volbách můžete z výkresu podložené PDF po provedení importu objektů zachovat, uvolnit nebo odpojit.

Příkaz PDFIMPORT

Volba Nastavení v příkazu PDFIMPORT zobrazuje dialogový panel Nastavení importu PDF se stejnými nastaveními jako dialogový panel Import PDF.

Příkaz PDFIMPORT

Pokud vyberete podložené PDF, které je připojené v aktuálním výkresu, můžete nástroj PDF Import také nalézt v kontextovém pásu karet Podložení PDF.

Příkaz PDFIMPORT

A360

Karta A360 v pásu karet byla pro z důvodu podpory nové funkcionality aktualizována. Byly z ní také odstraněny zastaralé nebo málo používané nástroje. Byl odstraněn pás karet AutoCAD Online a dva nástroje z pásu A360. Nástroj AutoCAD 360 Web je již dále nepotřebný, protože upravovat výkres on-line můžete otevřením A360 Drive. Rovněž panel Kanál návrhu již není zobrazován jako výchozí a byl z pásu A360 odstraněn. Připojení k nástroji stále zůstává možnost použití příkazu OTEVŘIKANÁLNÁVRHU (DESIGNFEEDOPEN).

AutoCAD Autodesk A360

Sdílení návrhů

AutoCAD 2017 nabízí pro úzkou spolupráci mezi týmy a pro zachování bezpečnosti formátu DWG nový nástroj umožňující jednodušší publikování pohledů výkresů do cloudu.
Zúčastněné strany pro zobrazování pohledů nepotřebují žádné přihlášení do A360 nebo mít instalovaný nějaký produkt založený na AutoCADu. A i když nemají žádný přístup ke zdrojovým DWG souborům, mohou komfortně sdílet pohledy vašich návrhů.

Přístup k novému nástroji Sdílet výkres je přes aplikační menu, volba Publikovat nebo pás karet A360. Také můžete použít příkaz SDÍLEJNÁVRHONLINE (_ONLINEDESIGNSHARE).

AutoCAD sdílení návrhů

K publikování výkresu je nutné přihlášení do A360. Pokud nejste dosud přihlášení, budete před započetím publikování k tomuto vyzváni.

AutoCAD sdílení návrhů

Při použití nástroje sdílení výkresu je aktuální výkres načten do bezpečného umístění na cloudu, kde je podle vlastností extrahován jako 2D nebo 3D pohled. Můžete zvolit publikování a zobrazení přímo pomocí vašeho prohlížeče nebo na pozadí a obdržet oznámení ve stavové liště Windows o kompletním načtení.

AutoCAD sdílení návrhů

Pokud zvolíte první možnost zobrazení v prohlížeči, AutoCAD načte soubor výkresu (včetně jeho referencí) do úložiště na cloudu a začne data zpracovávat k prohlížení prohlížečem. Stav načítání můžete sledovat v A360 prohlížeči. Čas načítání a zpracování je závislý od rozsahu a komplexnosti výkresu. rychlosti připojení.

AutoCAD sdílení návrhů

Jakmile je zpracování dokončeno, je ve vašem prohlížeči zobrazen náhled návrhu. Podporovanými prohlížeči jsou Chrom, Firefox a další, podporující WebGL 3D grafiku. Zavření prohlížeče před dokončením zpracování nepřeruší načítání ani zpracovávání pohledu.
Z prohlížeče můžete návrh prohlížet, měřit, zobrazovat vlastnosti objektů, přepínat hladiny a další. Pokud jste s pohledem spokojeni, můžete ho dále sdílet formou odkazu e-mailem, či jiným elektronickým způsobem, podle možností spolupracujících uživatelů. Uživatelé, kteří kliknou na doručený odkaz mohou návrh prohlížet ve svém prohlížeči až do 30 dnů i bez jakéhokoliv přihlášení.

AutoCAD sdílení návrhů A360

Pokud zvolíte možnost publikování s oznámením o dokončení zpracování, bude pohled sice v cloudu vytvořen, ale ve vašem prohlížeči zatím automaticky nezobrazen. Místo toho při dokončení zpracování zobrazí AutoCAD na své stavové liště bublinu odkaz pro zobrazení ve vašem prohlížeči.

AutoCAD sdílení návrhů

Bublinová zpráva může vypadat takto:

AutoCAD sdílení návrhů

Prohlížení je podporované v prohlížečích posledních verzí, jako Chrome, Firefox, Safari, nebo Internet Explorer:

AutoCAD sdílení návrhů - prohlížeče

3D tisk

AutoCAD 2017 nabízí dvě metody pro odesílání vašich 3D modelů na 3D tiskárnu spuštěním příkazu SLUŽBA3DTISKU (_3DPRINTSERVICE, dříve _3DPRINT) a aplikaci Print Studio, kterou nyní nabízí příkaz 3DTISK (_3DPRINT). Oba tyto nástroje jsou dostupné z karty Výstup při aktivním pracovním prostoru 3D modelování a také a aplikačního menu.

AutoCAD 3D tisk

AutoCAD 3D tisk  AutoCAD 3D tisk

Volbou některého z nástrojů se otevře dialogový panel Možnosti 3D tisku, ve kterém můžete vidět různá nastavení včetně výstupních rozměrů.

AutoCAD 3D tisk

AutoCAD 3D tisk

Po kliknutí na OK, podle zvolené metody, jste dotázáni na uložení výstupu do souboru formát STL, který pak můžete odeslat do vaší 3D tiskárny nebo Print Studia. Print Studio je samostatná aplikace, přicházející s uvedením AutoCADu 2017, avšak podle výchozího nastavení není instalována. Pokud nebylo Print Studio dosud instalováno, bude se možnost instalace nabízet.

AutoCAD 3D tisk

Pomocí nainstalovaného Print Studia se můžete připojit k vybrané 3D tiskárně a odeslat váš 3D model přímo nebo vytvořit tiskový soubor pro pozdější tisky. Vyberte si některý z populárních tiskových formátů.AutoCAD 3D tisk

Úchopy na koordinačním modelu

Funkcionalita koordinačního modelu byla v AutoCADu 2017 vylepšena, nyní dovoluje pomocí běžného 2D uchopení koncového bodu a středu přesné uchopování na připojeném modelu.

AutoCAD Úchopy na koordinačním modelu

Napsat komentář